Едно момиче на възраст под 15 се омъжва на всеки седем секунди, показва изследването на Save The Children. Може ли тази шокираща статистика да се окаже вярна? Благотворителнатаорганизация за детските бракове обхваща новинарски медии по целия свят – от BBC, CNN, Pakistan’s Express Tribune, The Australian имного други. Ако тя се окаже вярна, това би означавало, че около 4,5 милиона момичета се женятвсяка година, пише Джо Кент от BBC.

Събирането наданни за детските женитби не е лесна задача, не на последно място, защото вмного части на света, това е незаконно. Най-новите данни показват, че в Индия почтиполовината от всички млади момичета се женят преди 15-ия си рожден ден. ДокладътSave The Children използва данните от УНИЦЕФ и международни проучвания надомакинства с ниски и средни доходи от 100 страни, на които тя помага да с финансиране.

УНИЦЕФ се фокусиравърху отговорите на жените на възраст между 20 и 24, включвайки и тези съсзаконен брак, както и момичетата с неформални бракове или живеещи с партньори.Оказва се, че Централноафриканската република и Чад имат най-висок процент на жененидеца – във всяка страна около една трета от жените на възраст 20-24 години показва,че те са били омъжени преди да достигнат 15-годишна възраст.

Въз основа натези проучвания като отправна точка, УНИЦЕФ изчислява, че в световен мащаб през 2015 г. 7,5% от жените на възраст 20-24 са се омъжили преди 15-годишнавъзраст.

Save The Childrenизползват този процент, за да достигнат до общия брой на жените, засегнати отдругата страна на света, и след това да го разделят на години и секунди. Достигат до потресаващата цифра, че на всеки седем секунди едно момиче бива омъжено.

Естественоима много проблеми с този подход – рискът, че респондентите, участващи визследванията няма да дават честни отговори. “Кактоправителствата и гражданското общество разпространиха посланието, чебраковете между деца е недопустимо и в много случаи, против закона – стававсе по-малко вероятно това да бъде допускано”, казва Сюзан Петрони, старшидиректор в Международния център за изследвания за жените. Има много места посвета, в които не могат да се проведат проучвания – там проблемът е трудновъзможен да се прецени. Но въпреки всичко Save The Children се основава на най-добрите налични данни.

Има и добри новини.

“Като цяломожем да кажем, че тенденцията с детските бракове намалява”, споделяКлаудия Cappa, специалист по данни в УНИЦЕФ. “Не се случва толковабързо, колкото ни се искаше, но като цяло налице е спад.” Този спад е отоколо 12% през 1985 г. до около 7,5% днес (това е делът нажените на възраст между 20-24 г., които казват, че са били омъжени преди15-годишна възраст). Съществуват и големи регионални различия. Наблюдава се спад в Азия иБлизкия изток, но процентите на детските бракове там са все още над средния всветовен мащаб. В рамките на континента, а дори и в самите страни, има разлики.

“От 1990 г.насам разпространението на браковете между деца в Африка е било намаленонаполовина сред най-богатите – но за съжаление, сред най-бедните нивото еостанала непроменено”, казва Cappa. “Така че бедността е определено е променлива, заедно с културни практики.”

Една от целите наустойчивото развитие на ООН е прекратяването на женитбите между деца през 2030 г. И ако това е възможно да се постигне,е необходима драстична промяна в една страна, повече от всяка друга – Индия. Най-новитеданни показват, че в Индия се падат почти половината от всички млади момичета,които се женят преди 15-ия си рожден ден, в световен мащаб.

“Раннитеиндикации от областните и данните от държавно ниво в Индия показват, че можем даочакваме значително намаление в проценти на женени деца, когатоНационалните изследвания на здравето на семейството се публикуват през следващатагодина”, казва Петрони.