Само пет години след като IBM Watson беше представен на света – преди това все ощесъществуващ като проект и мечта на много учени и изследователи, резултатитенадминават всички очаквани. Първоначално обиращ възторжените аплодисменти поизложения и специализирани срещи, днес IBM Watson реално помага на хората даработят по-добре, да живеят по-добре и дори да живеят по-дълго.

В ерата на познавателните технологии, монетизацията на данните чрез правилнотоим интерпретиране и използване, създава една нова дигитална среда, която помагана много хора и организации не само да преследват мечтите си, но и да гиосъществяват по-лесно. Бизнес лидерите в различни сфери се обръщат към облачнитетехнологии, за да създават бази от данни, да събират информация отпознавателните технологии и аналитичните възможности на суперкомпютрите, за дасъздават нови възможности както за тях самите, така и за клиентите им. Даполучават бърза обратна връзка. Да задълбочат още повече експертизата си всредата, в която работят.

Един от интересните модели за рационални бизнес решения, по които IBM работи, екомпанията The Weather Company. Само помислете – има множество сектори наикономиката, които пряко зависят от времето и колкото е по-акуратнаинформацията, с която мениджърите им разполагат, толкова по-адекватни ще бъдатрешенията. Някои от най-големите компании в областта на авиацията,енергетиката, застраховането, медиите, правителствения сектор, разчитат наданните от The Weather Company. Това са милиарди индивидуални прогнози завремето всеки ден, които достигат до пилоти, водещи на новинарски предавания,енергетици, трейдъри, застрахователни агенти.

Стана дума за пилоти, нали така? Представете си пилотската кабина, където сеполучава непрекъснато огромно количество информация. Тя е видима както запилота, така и за наземните специалисти. Авиационната метеорология никогадосега се е имала възможност да се възползва от такава акуратност напрогнозите.

Непрекъснатото известяване, което The Weather Company предлага, се изпращакакто на мениджърите на компаниите, които оперират с данните, но също и докрайните клиенти, които имат необходимост от това. С помощта на IBM сеанализират всички нововъведения в метеорологията, аналитичните данни,геолокационните измервателни системи, за да могат да бъдат обобщени ипредложени като краен продукт. The Weather Company разполага с 200 хилядисензора, които са настроени така, че да предоставят данни на всеки 15 минути. ДневноThe Weather Channel доставя до клиентите си 26 милиарда метеорологичнипрогнози.

Както стана дума, това е особено важно за редица сектори, но един отнай-видимите е наистина авиационният. Данните показват, че за периода октомври2015 – септември 2016 година една трета от всички полети в Щатите са закъснелис поне 15 минути, заради метеорологични причини. Това се равнява на 312 595закъснели полети като общото закъснение от обявения час е в рамките на 20.2милиона минути. Естествено, че няма сила, която да спре бурята, но данните наThe Weather Company позволяват за по-бързо взимане на решения, което дапредотврати забравянията, да предложи нови маршрути, да подготви наземнитеекипажи и пилотите за адекватни действия. Цялата информация непрекъснато се събирав облачни системи, анализира и използва и след това, благодарение напознавателните технологии на IBM.

***
Повече информация за познавателните технологии и системи на IBM може да откриете тук.