Малко е да се каже, че виртуалнатареалност притежава огромния потенциал да промени бъдещето. И то в редица области -от медицина, бизнес, архитектура допромишленото производство.

Психолози и други медицински специалисти използват тази технология за разширяване на традиционните методина терапия, с цел да открият по-ефективнирешения за лечение на посттравматично стресово разстройство, тревожност исоциални разстройства. За да сеслучи това лекарите и студентите по медицина се обучават чрезвиртуална реалност, за да лекуват болките на пациентите си и дори да помогнатна парализираните да възвърнат функциите на тялото си. Да, това е реалността, не е сценарий от фантастичен филм.

Освен вмедицината различни сектори от икономиката и бизнеса се развиват скорострелно,благодарение на тази технология. Автомобилните производители създават все по-безопасни превозни средства, архитекти се изграждат стабилни сгради и дори туристическиагенции използват виртуалнатареалност, за да се опростятпланирането на ваканция.

Ето и 10удивителни употреби на VR:

1. Помагат на парализираните да възвърнат функциите на тялото.

След годинапроучване от университета Дюк са открили огромни ползи от технологията на виртуалната реалност за хората внеравностойно положение.

Пациентите, носещи VR слушалки, имали за задача да преминат през футболен стадион, като сабили в състояние да възвърнатнякои от мозъчните си функции, свързани спреместване на краката. Отизследваните осем пациенти,всеки възвърналдо някаква степенконтрол, четирима са преминали от пълна парализа до частична.

2. За лечение на посттравматично стресоворазстройство.

Традиционно лекариизползват терапия експозиция за лечение на почти 8 милионавъзрастни, които страдат от посттравматично стресово разстройство. Терапия наставлява пациентите да разказватсвоите травми, да гивизуализират във въображението си и да обяснят на лекаря какво се случва, щом изпитат стресова ситуация.

По същество виртуалната реалност прилича на този метод като едновременно с това се използват слушалки,за да се пресъздадат още по-ярко персонализираните елементи (например, хеликоптери,картечници и ракети могат да бъдат използвани за лекуването на ветеран от войната).

3. Обучение на студенти по медицина.

Виртуална реалност осигурява на студентите по медицина и стоматология безопасна иконтролирана среда, за да практикуват операции и процедури , което им позволявада правят грешки, без те да имат влияние върху жив пациент и по този начин да се подготвят за всякаквинеочаквани ситуации.

4. Облекчаване на болка.

Лекарите използват разсейваща терапия чрез виртуална реалност,за да помогнат на хората дасе справят с болката, докато саподложени на лечение, катофизическа терапия. Например докатосе лекуват обгорени рани, пациентът играе на видеоигра и слуша приятна мелодия- оказва се по-ефективно облекчаване от морфина.

5. Лечение на тревожност.

Повече от 40 милиона възрастни само в САЩ страдат от безпокойство. Релаксиращи игри, които използват виртуална реалност, изглежда могат дапомогнат на тези хора, като се занимават с техния страх и тревожност и следятдишането на играча. Той е поставен в естествена среда и прави коремниупражнения за дишане, които го успокояват.

6. Социализиране на децата и тийнейджърис аутизъм.

Професори от университета в Тексас в Далас са създалипрограма, която използва виртуална реалност, за да се помогне на децата саутизъм да развиват социалниумения. Поставянето на деца, тийнейджъри и млади хора в социални сценарии,като например интервюта за работа, те се научават как да се реагират на социалните сигнали адекватно.

Чрез наблюдение мозъчните вълни по време на програмата,професори забелязали повишена активност в области, свързани със социалноторазбиране.

7. В помощ на бизнеса.

Все по-често фирмитезапочват да използват VR в редица начини: да се намалятразходите, да намалят бизнес пътувания, провеждане на интервюта, прогнознитетенденции и провеждане на бизнессрещи. Вместо да се харчат разходи за пътуване в командировка, иликонференция, или интервюиране на кандидат лице в лице, компаниитеизползват виртуални конферентни зали.

Фирмите, които сезанимават с опасни продукти използват VR за да се тества безопасността и функционалността, без да рискуват здравето на работницитеи служителите.

8. В помощ на архитектите.

От виртуалната реалност се възползват ключовиучастници в строителния бизнес катоархитекти и дизайнери. Създаванетона пространството в три измерения позволява на потребителя практически да гообитава. Специално генерираните компютърни изображения заменят ръчно рисуванитеграфики – в крайна сметка намаляване на времето прекарано в преработка на скици и чертежи ефективно намалява разходите и повишава безопасността. Реално чрез VR може да се разбере колко бързо някой ще е в състояние да излезе от сградата вслучай на извънредна ситуация. Симулирането на реалния свят ще позволи и на дизайнерите по-лесно дасъздават сгради и пространства – от осветление до подови настилки .

9. За тестване на безопасността наавтомобилите и увеличаване на продажбите.

VR дава наавтомобилните инженери възможността да тестват безопасността напревозните средства във виртуална обстановка още преди да ги произвеждат. Освен от строителния процес, големиавтомобилни компании като Ford, Volvo и Hyundai използват виртуална реалност впродажбите, както и при среща спотенциални клиенти, коитоизползват VR слушалки, за да изпробватпревозните средства.

10. За да планираш следващата си почивка.

Скоро ще бъде възможнода се прави опит преди да полет към различни дестинации чрез виртуалнареалност. Пътуващите могат дарезервират следващото си пътуване или дестинация, хотел, град, като предварителновидят какво им се предлага.